β-D-Tagatofuranosyl Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O11
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3s,4r,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 342.296 g·mol−1
Heat of Formation -2052.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.37 ± 1.08 D
Volume 366.06 Å 3
Surface Area 290.02 Å 2
HOMO Energy -10.07 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CZMRCDWAGMRECN-CXWAYFSPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O