β-L-Fructofuranosyl β-D-Gulopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O11
IUPAC Name (2s,3r,4r,5r,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 342.296 g·mol−1
Heat of Formation -2066.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.14 ± 1.08 D
Volume 369.43 Å 3
Surface Area 290.85 Å 2
HOMO Energy -10.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4r,5r,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4r,5r,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4r,5r,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4r,5r,6r)-2-[[(2r,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • beta-d-gulopyranoside, beta-l-fructofuranosyl
InChIKey CZMRCDWAGMRECN-ZTGZREJBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O