9-(β-D-Allo-Hexodialdo-1,4-Furanosyl)-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H13N5O5
IUPAC Name 2-[(2s,3s,4r,5r)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]-2-hydroxy-acetaldehyde
Molecular Mass 295.251 g·mol−1
Heat of Formation -578.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.93 ± 1.08 D
Volume 311.34 Å 3
Surface Area 278.54 Å 2
HOMO Energy -9.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.52 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DCRMODDDFLTOLZ-RWONEVQGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N