1-(β-D-Ribofuranosyl)-1H-Benzimidazol-4-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H15N3O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminobenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 265.265 g·mol−1
Heat of Formation -524.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.77 ± 1.08 D
Volume 296.1 Å 3
Surface Area 265.35 Å 2
HOMO Energy -8.11 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(4-amino-1-benzimidazolyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminobenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminobenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminobenzimidazol-1-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • 1,3-dideazaadenosine
  • 1h-benzimidazol-4-amine, 1-beta-d-ribofuranosyl-
  • 9-(1-.beta.-d-ribofuranosyl)-1,3-dideazaadenine
CAS Number(s)
  • 20649-47-2
InChIKey DFNBVHDKNMLJFQ-HJQYOEGKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N