(3β)-15-Hydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-3-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H24O5
IUPAC Name [(1r,2r,7r,9r,10r,12s)-2-(hydroxymethyl)-1,5-dimethyl-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-10-yl] acetate
Molecular Mass 308.369 g·mol−1
Heat of Formation -777.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.82 ± 1.08 D
Volume 367.03 Å 3
Surface Area 300.68 Å 2
HOMO Energy -9.15 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DFPPNUOWRKIOKO-KWRZAIAESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O