9-(α-D-Arabinofuranosyl)-6-Hydrazino-9H-Purine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N6O4
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r)-2-(6-hydrazinopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 282.256 g·mol−1
Heat of Formation -400.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.07 ± 1.08 D
Volume 301.69 Å 3
Surface Area 271.16 Å 2
HOMO Energy -9.26 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(6-hydrazino-9-purinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(6-hydrazinopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(6-hydrazinopurin-9-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(6-hydrazinylpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
InChIKey DGKZTAGCCXJUAT-KMPDEGCQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N