(3β)-28-Methylenestigmast-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (3s,10r,13r)-17-[(1r)-4-isopropyl-1,5-dimethyl-hex-5-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -500.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.29 ± 1.08 D
Volume 604.9 Å 3
Surface Area 454.16 Å 2
HOMO Energy -9.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DGSFHNTYGAUZML-NWUWSZAESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O