(3β,17Xi,22E)-24,28-Epoxystigmasta-5,22-Dien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H46O2
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17s)-10,13-dimethyl-17-[(e,1r)-1-methyl-3-[(2r,3r)-3-methyl-2-(1-methylethyl)oxiran-2-yl]allyl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 426.674 g·mol−1
Heat of Formation -498.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.54 ± 1.08 D
Volume 576.57 Å 3
Surface Area 447.17 Å 2
HOMO Energy -9.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.99 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DHXBXKKOYIJADZ-XCPHTPHDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O