β-D-4-Deoxy-Delta(4)-Glcpa-(1->3)-β-D-Galpnac(1-)

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C14H21NO11
IUPAC Name (2r,3r,4r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-4-yl]oxy-3,4-dihydroxy-3,4-dihydro-2h-pyran-6-carboxylic acid
Molecular Mass 379.317 g·mol−1
Heat of Formation -1973.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.20 ± 1.08 D
Volume 410.36 Å 3
Surface Area 330.86 Å 2
HOMO Energy -9.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DLGJWSVWTWEWBJ-XBLGEMDASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N