(7β,13Alpha)-9-Hydroxybeyer-15-Ene-7,17-Diyl Bis(4-Bromobenzoate)

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C34H38Br2O5
IUPAC Name [(1s,2s,4r,9r,10r,13s)-2-(4-bromobenzoyl)oxy-10-hydroxy-5,5,9-trimethyl-13-tetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadec-14-enyl]methyl 4-bromobenzoate
Molecular Mass 686.471 g·mol−1
Heat of Formation -746.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.88 ± 1.08 D
Volume 703.52 Å 3
Surface Area 535.84 Å 2
HOMO Energy -9.67 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DNJYQSYRCGUZKV-NWIJNHIVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Br