(2β,3Alpha,5Alpha,16β,17β)-17-Acetoxy-3-Hydroxy-2,16-Bis(1-Methyl-1-Piperidiniumyl)Androstane

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H16N2O3
IUPAC Name [(6e,10z)-7-(5-hydroxypenta-1,4-diynyl)-6-(1-methylene-3-methylidyneammonio-prop-2-ynyl)-2-(oxomethylene)-4,5,8,9-tetradehydrocyclonona[b]furan-10-yl]-methylidyne-ammonium; penta-1,3-diyne
Molecular Mass 488.492 g·mol−1
Heat of Formation 4284.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.81 ± 1.08 D
Volume 499.4 Å 3
Surface Area 406.38 Å 2
HOMO Energy -7.96 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DNYGUSUWFYEAJL-DKQVQIRYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N