(5α,6Z)-17-Methyl-6-[(4-Nitrophenyl)Hydrazono]-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H24N4O5
IUPAC Name (3s,4r,4as,7z,7ar,12bs)-3-methyl-7-[(4-nitrophenyl)hydrazono]-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 436.460 g·mol−1
Heat of Formation -222.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 11.94 ± 1.08 D
Volume 485.81 Å 3
Surface Area 395.17 Å 2
HOMO Energy -8.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.97 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-, (4-nitrophenyl)hydrazone, (5alpha)-
  • oxymorphone 4-nitrophenylhydrazone
  • oxypnph
CAS Number(s)
  • 101365-17-7
InChIKey DPKGAKCNOIPMOW-QINNMFRESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N