(5α,6α,7α,13α,17α)-17-(4,5-Dihydro-3-Furanyl)-6-Hydroxy-4,4,8-Trimethyl-3-Oxoandrosta-1,14-Dien-7-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H38O5
IUPAC Name [(5r,6r,7s,8r,9r,10r,13s,17r)-17-(2,3-dihydrofuran-4-yl)-6-hydroxy-4,4,8,10,13-pentamethyl-3-oxo-5,6,7,9,11,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-yl] acetate
Molecular Mass 454.598 g·mol−1
Heat of Formation -59.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.11 ± 1.08 D
Volume 550.63 Å 3
Surface Area 395.91 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6alpha,7alpha,9xi,13alpha,17alpha)-17-(4,5-dihydrofuran-3-yl)-6-hydroxy-4,4,8-trimethyl-3-oxoandrosta-1,14-dien-7-yl acetate
  • 22,23-dihydronimocinol
  • [(5r,6r,7s,8r,9r,10r,13s,17r)-17-(4,5-dihydrofuran-3-yl)-6-hydroxy-4,4,8,10,13-pentamethyl-3-oxo-5,6,7,9,11,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-yl] acetate
  • [(5r,6r,7s,8r,9r,10r,13s,17r)-17-(4,5-dihydrofuran-3-yl)-6-hydroxy-4,4,8,10,13-pentamethyl-3-oxo-5,6,7,9,11,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-yl] ethanoate
  • acetic acid 17-(4,5-dihydro-furan-3-yl)-6-hydroxy-4,4,8,10,13-pentamethyl-3-oxo-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17-dodecahydro-3h-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl ester
  • acetic acid [(5r,6r,7s,8r,9r,10r,13s,17r)-17-(4,5-dihydrofuran-3-yl)-6-hydroxy-3-keto-4,4,8,10,13-pentamethyl-5,6,7,9,11,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-yl] ester
  • acetic acid [(5r,6r,7s,8r,9r,10r,13s,17r)-17-(4,5-dihydrofuran-3-yl)-6-hydroxy-4,4,8,10,13-pentamethyl-3-oxo-5,6,7,9,11,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-yl] ester
  • androsta-1,14-dien-3-one, 7-(acetyloxy)-17-(4,5-dihydro-3-furanyl)-6-hydroxy-4,4,8-trimethyl-, (6alpha,7alpha,9xi,13alpha,17alpha)-
InChIKey DQHRAIFEHNKZSV-XMLHTYRRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O