(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-2-{[3-O-(2,6-Diamino-2,6-Dideoxy-β-L-Idopyranosyl)-β-D-Ribofuranosyl]Oxy}-3-Hydroxycyclohexyl 2-Amino-4-O-Benzyl-2-Deoxy-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H51N5O14
IUPAC Name (2s,3s,4r,5r,6r)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(2r,3s,4r,5s)-5-[(1r,2r,3s,5r,6s)-3,5-diamino-2-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-5-benzyloxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-hydroxy-cyclohexoxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4-diol
Molecular Mass 705.751 g·mol−1
Heat of Formation -2472.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.80 ± 1.08 D
Volume 816.45 Å 3
Surface Area 625.68 Å 2
HOMO Energy -9.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.34 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DRHDMQJFWDZMND-JCNXQQRHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N