1-(α-D-Arabinofuranosyl)-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12N2O6
IUPAC Name 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 244.201 g·mol−1
Heat of Formation -1047.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.95 ± 1.08 D
Volume 262.36 Å 3
Surface Area 239.97 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.37 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]pyrimidine-2,4-dione
  • 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
  • 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
  • 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-quinone
  • tnp00243
InChIKey DRTQHJPVMGBUCF-GVYWOMJSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N