1-(β-L-Xylofuranosyl)-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12N2O6
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 244.201 g·mol−1
Heat of Formation -1049.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.91 ± 1.08 D
Volume 256.53 Å 3
Surface Area 232.57 Å 2
HOMO Energy -10.02 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.30 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DRTQHJPVMGBUCF-PXBUCIJWSA-P
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N