α-D-Fructofuranosyl α-D-Xylopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H20O10
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxytetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 312.271 g·mol−1
Heat of Formation -1857.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.15 ± 1.08 D
Volume 336.16 Å 3
Surface Area 277.04 Å 2
HOMO Energy -10.08 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxytetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxytetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-[[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • alpha-d-xylopyranoside, beta-d-fructofuranosyl
  • beta-d-fructofuranosyl alpha-d-xylopyranoside
  • xylosucrose
CAS Number(s)
  • 512-66-3
InChIKey DRYHSZUFKNRFCT-OPNUYLJJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O