(6β,9β,13β)-13-Hydroxy-13-[(1R,2R)-2-Hydroxy-4-Methyl-5-Oxo-3-Cyclohexen-1-Yl]-8-Methylpodocarpan-6-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H42O5
IUPAC Name [(2r,4ar,4br,8as,9r,10as)-2-hydroxy-2-[(1r,2r)-2-hydroxy-4-methyl-5-oxo-cyclohex-3-en-1-yl]-4b,8,8,10a-tetramethyl-1,3,4,4a,5,6,7,8a,9,10-decahydrophenanthren-9-yl] acetate
Molecular Mass 446.619 g·mol−1
Heat of Formation -651.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.67 ± 1.08 D
Volume 558.67 Å 3
Surface Area 414.31 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey DSZZAWMJNZOMHU-JUOYVMLESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O