9-β-D-Erythrofuranosyladenine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H11N5O3
IUPAC Name (2r,3r,4r)-2-(6-aminopurin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 237.215 g·mol−1
Heat of Formation -259.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.18 ± 1.08 D
Volume 254.99 Å 3
Surface Area 236.18 Å 2
HOMO Energy -9.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.82 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4r)-2-(6-amino-9-purinyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4r)-2-(6-aminopurin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • cc5
InChIKey DTGVOXMKTYPSSO-NVMQTXNBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N