(1'β)-7',10,11-Trimethoxyemetan-6'-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H38N2O4
IUPAC Name (1s)-1-[[(2s,3r,5r,11bs)-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1h-benzo[a]quinolizin-2-yl]methyl]-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol
Molecular Mass 466.612 g·mol−1
Heat of Formation -545.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.23 ± 1.08 D
Volume 575.6 Å 3
Surface Area 466.52 Å 2
HOMO Energy -8.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DTGZHCFJNDAHEN-IAUHIMIASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N