(1α,3Beta,20S)-20-(3-Hydroxy-3-Methylbutoxy)Pregna-5,7-Diene-1,3-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H42O4
IUPAC Name (1r,3r,9s,10r,13s,14r,17s)-17-[(1r)-1-(3-hydroxy-3-methyl-butoxy)ethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-1,3-diol
Molecular Mass 418.609 g·mol−1
Heat of Formation -932.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.31 ± 1.08 D
Volume 544.77 Å 3
Surface Area 424.48 Å 2
HOMO Energy -8.47 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.45 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DUZLDPYKMSNPLT-MMPNFCDWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O