γ-Glutamyl-S-(4,4'-Dihydroxy-2-Biphenylyl)Cysteinylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H25N3O8S
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1r)-2-(carboxymethylamino)-1-[[5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)phenyl]sulfanylmethyl]-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 491.514 g·mol−1
Heat of Formation -1309.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.85 ± 1.08 D
Volume 576.9 Å 3
Surface Area 443.75 Å 2
HOMO Energy -8.75 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.66 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DWGVLOIDAZVTQP-IRXDYDNUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N