α-D-Glucopyranosyl-(1->6)-6-Thio-α-D-Glucopyranosyl-(1->2)-D-Glucose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O15S
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(2s,3r,4s,5s,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]sulfanylmethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexanal
Molecular Mass 520.503 g·mol−1
Heat of Formation -1794.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.04 ± 1.08 D
Volume 540.62 Å 3
Surface Area 382.69 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(2s,3r,4s,5s,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]sulfanylmethyl]oxan-2-yl]oxy-hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(2s,3r,4s,5s,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]sulfanylmethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(2s,3r,4s,5s,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]sulfanylmethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(2s,3r,4s,5s,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]thio]methyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[[(2s,3r,4s,5s,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]thio]methyl]-2-tetrahydropyranyl]oxy]hexanal
  • 6'-s-glucopyranosyl-6'-thiomaltose
  • 6(2)-thiopanose
CAS Number(s)
  • 143801-13-2
InChIKey DWLHGQMLURLXIT-PUFVZKSTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O