1-(α-L-Arabinofuranosyl)-5-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N2O6
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 258.228 g·mol−1
Heat of Formation -1081.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.29 ± 1.08 D
Volume 282.8 Å 3
Surface Area 257.32 Å 2
HOMO Energy -9.56 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.50 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DWRXFEITVBNRMK-JAKMQLQISA-P
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N