1-(β-D-Ribofuranosyl)Thymine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N2O6
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 258.228 g·mol−1
Heat of Formation -1085.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.07 ± 1.08 D
Volume 277.83 Å 3
Surface Area 247.42 Å 2
HOMO Energy -9.80 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.30 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 1-((2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1h,3h)-dione
 • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-5-methyl-pyrimidine-2,4-quinone
 • 1-[(4s,2r,3r,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione
 • 5-methyluridine
 • 5-methyluridine 5'-monophosphate
 • 5mu
 • 5mu-5mu-5mu
 • ribothymidine
 • thymine riboside
 • uridine, 5-methyl-
CAS Number(s)
 • 1463-10-1
 • 849658-09-9
InChIKey DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N