γ-Glutamyl-S-(1,4-Dioxo-1,4-Dihydro-2-Naphthalenyl)Cysteinylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H21N3O8S
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1r)-2-(carboxymethylamino)-1-[(1,4-dioxo-2-naphthyl)sulfanylmethyl]-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 463.461 g·mol−1
Heat of Formation -1218.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.21 ± 1.08 D
Volume 515.43 Å 3
Surface Area 444.2 Å 2
HOMO Energy -9.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.98 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DZOBWVMUCRPQTL-STQMWFEESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N