3β-D-Ribofuranosylpyrazolo(3,4-E)(1,3)Oxazine-5,7(1H,6H)-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H11N3O7
IUPAC Name 3-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-2h-pyrazolo[3,4-e][1,3]oxazine-5,7-dione
Molecular Mass 285.210 g·mol−1
Heat of Formation -159.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.44 ± 1.08 D
Volume 257.17 Å 3
Surface Area 247.12 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey FAIQCMQKVDJZSI-BITYOTRTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N