(6β)-6-Ethylandrost-4-Ene-3,17-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O2
IUPAC Name (6r,8r,9s,10r,13s,14s)-6-ethyl-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molecular Mass 314.462 g·mol−1
Heat of Formation -478.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.77 ± 1.08 D
Volume 411.27 Å 3
Surface Area 321.11 Å 2
HOMO Energy -9.80 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6r,8r,9s,10r,13s,14s)-6-ethyl-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
  • (6r,8r,9s,10r,13s,14s)-6-ethyl-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-quinone
InChIKey FCLHZVTXXAVKHH-NRPQEYHISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O