3-(β-D-Ribofuranosyl)Adenine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13N5O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(6-aminopurin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 267.241 g·mol−1
Heat of Formation -421.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.67 ± 1.08 D
Volume 285.31 Å 3
Surface Area 257.18 Å 2
HOMO Energy -9.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.89 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(6-amino-3-purinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(6-aminopurin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(6-aminopurin-3-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • 3h-purin-6-amine, 3-beta-d-ribofuranosyl-
InChIKey FFFOEHXFKAPYEF-KQYNXXCUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N