2-[(3β,5Alpha)-3-Hydroxycholan-24-Yl]-2,4,4-Trimethyl-1,3-Oxazolidin-3-Olate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H23NO3
IUPAC Name (6z)-2,15-dimethylene-14-(1-methylene-5-nitroso-hex-5-en-3-ynyl)bicyclo[8.7.0]heptadeca-6,8,9,11,12-pentaen-3,16-diyn-5-one; 2-methylprop-2-enal
Molecular Mass 445.509 g·mol−1
Heat of Formation 4667.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.50 ± 1.08 D
Volume 537.69 Å 3
Surface Area 473.69 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey FFRJSKDVDFPYMM-NVOCRPBXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N