(3β)-Cholesta-5,24-Dien-3-Yl Hydrogen Sulfate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O4S
IUPAC Name [(3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate
Molecular Mass 464.701 g·mol−1
Heat of Formation -464.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.79 ± 1.08 D
Volume 585.99 Å 3
Surface Area 465.11 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3beta)-cholesta-5,24-dien-3-ol, hydrogen sulfate
  • [(3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate
  • [(3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate
  • desmosterol sulfate
CAS Number(s)
  • 54378-86-8
InChIKey FGBYFPSXXVLWQV-DPAQBDIFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O