1-(α-D-Arabinofuranosyl)-5-Fluoro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H11FN2O6
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-fluoro-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 262.192 g·mol−1
Heat of Formation -1210.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.21 ± 1.08 D
Volume 265.66 Å 3
Surface Area 241.98 Å 2
HOMO Energy -10.14 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-P
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F