(9β,13Xi,22R,23S)-9,23-Dihydroxy-18,22-Cycloergosta-6,8(14)-Diene-3,11-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H40O4
IUPAC Name (5r,6s,7r,9r,12r,13s,18s)-12-hydroxy-7-[(1s,2r)-1-hydroxy-2,3-dimethyl-butyl]-6,13-dimethyl-pentacyclo[10.8.0.02,9.05,9.013,18]icosa-1,19-diene-11,16-dione
Molecular Mass 440.615 g·mol−1
Heat of Formation -323.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.32 ± 1.08 D
Volume 549.34 Å 3
Surface Area 393.53 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey FHVPLUBHHVAIQD-ZTEWDUIJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O