(3α)-3-Hydroxyandrost-5-En-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H28O2
IUPAC Name (3r,8r,9s,10r,13s,14s)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 288.424 g·mol−1
Heat of Formation -491.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.82 ± 1.08 D
Volume 369.46 Å 3
Surface Area 296.66 Å 2
HOMO Energy -9.46 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.99 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3r,8r,9s,10r,13s,14s)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
  • androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3alpha)-
  • dehydroandrosterone
CAS Number(s)
  • 2283-82-1
InChIKey FMGSKLZLMKYGDP-HKQXQEGQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O