(2α,5α,10Beta,14Beta)-2,5,10-Triacetoxytaxa-4(20),11-Dien-14-Yl 3-Hydroxy-2-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H46O9
IUPAC Name (2,5,10-triacetoxy-8,12,15,15-tetramethyl-4-methylene-14-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-enyl) 3-hydroxy-2-methyl-butanoate
Molecular Mass 562.692 g·mol−1
Heat of Formation 2252.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.29 ± 1.08 D
Volume 427.95 Å 3
Surface Area 360.19 Å 2
HOMO Energy -8.68 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.48 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey FMPIEMVVEJGMCY-NDGLGLHTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O