(2α,5α,10Beta,14Beta)-2,5,10-Triacetoxytaxa-4(20),11-Dien-14-Yl 3-Hydroxy-2-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H50O9
IUPAC Name (2alpha,5alpha,10beta,14beta)-2,5,10-triacetoxytaxa-4(20),11-dien-14-yl 3-hydroxy-2-methylbutanoate
Molecular Mass 566.723 g·mol−1
Heat of Formation -1354.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.98 ± 1.08 D
Volume 710.95 Å 3
Surface Area 489.19 Å 2
HOMO Energy -8.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.42 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey FMPIEMVVEJGMCY-NDGLGLHTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O