.α.-Zearalenol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H24O5
IUPAC Name (4s,8r,12e)-8,16,18-trihydroxy-4-methyl-3-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),12,15,17-tetraen-2-one
Molecular Mass 320.380 g·mol−1
Heat of Formation -971.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.72 ± 1.08 D
Volume 390.96 Å 3
Surface Area 323.52 Å 2
HOMO Energy -9.40 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.58 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3s,7r,11e)-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-1h-2-benzoxacyclotetradecin-1-one
 • (4s,8r,12e)-8,16,18-trihydroxy-4-methyl-3-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),12,15,17-tetraen-2-one
 • 1h-2-benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, (3s,7r)-
 • 1h-2-benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, (3s,7r,11e)-
 • 1h-2-benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, (3s-(3r*,7s*,11e))-
 • 2,4-dihydroxy-6-(6alpha,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid mu-lactone
 • a-zearalenol
 • alpha zearalenol
 • alpha-zearalenol
 • sgcut00105
 • to_000090
 • trans-zearalenol
CAS Number(s)
 • 36455-72-8
 • 40790-12-3
InChIKey FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O