(17β)-17-[(3-Hydroxypropyl)Amino]Estra-1,3,5(10)-Trien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H31NO2
IUPAC Name (8r,9r,13r,14s,17r)-17-(3-hydroxypropylamino)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 329.476 g·mol−1
Heat of Formation -436.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.16 ± 1.08 D
Volume 426.38 Å 3
Surface Area 358.58 Å 2
HOMO Energy -8.73 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey FRZIQVNLLGECCX-QGLKVJOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N