(9β,14Xi,16Alpha,23E)-1,16,20,22-Tetrahydroxy-25-Methoxy-9,14-Dimethyl-11-Oxo-4,9-Cyclo-9,10-Secocholesta-1,3,5(10),23-Tetraen-2-Yl β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H54O12
IUPAC Name (8s,9r,13r,14s,16r,17r)-17-[(e,1r,2s)-1,2-dihydroxy-5-methoxy-1,5-dimethyl-hex-3-enyl]-3,16-dihydroxy-4,9,13,14-tetramethyl-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-7,8,12,15,16,17-hexahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-11-one
Molecular Mass 678.807 g·mol−1
Heat of Formation -2290.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.72 ± 1.08 D
Volume 818.27 Å 3
Surface Area 585.99 Å 2
HOMO Energy -8.97 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey FSGJPKCVUUKVDV-PCMYLMHSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O