β-D-Fructofuranosyl Alpha-D-Glucopyranosyl-(1->4)-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O16
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 504.437 g·mol−1
Heat of Formation -749.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.22 ± 1.08 D
Volume 506.26 Å 3
Surface Area 396.3 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl o-alpha-d-glucopyranosyl-(1-4)-
  • erlose
  • glucosylsucrose
  • sucrosylglucose
CAS Number(s)
  • 13101-54-7
InChIKey FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O