α-D-Xylopyranosyl α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H20O10
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 312.271 g·mol−1
Heat of Formation -1904.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.77 ± 1.08 D
Volume 340.02 Å 3
Surface Area 280.76 Å 2
HOMO Energy -10.56 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.78 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]oxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-methylol-6-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • agp-axp
  • alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-xylopyranosyl
  • alpha-glucopyranosyl alpha-xylopyranoside
CAS Number(s)
  • 34627-06-0
InChIKey FWHMSYJZNKVPEG-DRWRGJIVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O