β-D-Arabino-Hexopyranos-2-Ulose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H10O6
IUPAC Name (2r,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-one
Molecular Mass 178.140 g·mol−1
Heat of Formation -1054.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.60 ± 1.08 D
Volume 188.77 Å 3
Surface Area 183.03 Å 2
HOMO Energy -10.48 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.50 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranone
  • (2r,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-one
  • (2r,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-one
  • (2r,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-3-one
  • 2-dehydro-d-glucose
  • 2-keto-beta-d-glucose
  • kbg
InChIKey FYWIDDXZIOQEQU-KAQMDTKVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O