α-L-Glucopyranosyl-(1->6)-α-D-Glucopyranosyl-(1->6)-D-Glucose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O16
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexanal
Molecular Mass 504.437 g·mol−1
Heat of Formation -3018.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.16 ± 1.08 D
Volume 534.24 Å 3
Surface Area 396.62 Å 2
HOMO Energy -10.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.31 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5r)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxymethyl]-2-tetrahydropyranyl]oxy]hexanal
  • isomaltotriose
InChIKey FZWBNHMXJMCXLU-PPSBPDGWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O