β,Psi-Caroten-4-One, 3',4'-Didehydro-1',2'-Dihydro-1'-Hydroxy-

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C40H54O2
IUPAC Name 3-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e,19e,21e)-24-hydroxy-3,7,12,16,20,24-hexamethyl-pentacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21-undecaenyl]-2,4,4-trimethyl-cyclohex-2-en-1-one
Molecular Mass 566.856 g·mol−1
Heat of Formation -101.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.25 ± 1.08 D
Volume 811.22 Å 3
Surface Area 705.01 Å 2
HOMO Energy -7.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e,19e,21e)-24-hydroxy-3,7,12,16,20,24-hexamethyl-pentacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21-undecaenyl]-2,4,4-trimethyl-cyclohex-2-en-1-one
  • 3-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e,19e,21e)-24-hydroxy-3,7,12,16,20,24-hexamethylpentacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21-undecaenyl]-2,4,4-trimethyl-1-cyclohex-2-enone
  • 3-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e,19e,21e)-24-hydroxy-3,7,12,16,20,24-hexamethylpentacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21-undecaenyl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
  • 4-keto-1',2'-dihydro-1'-hydroxytorulene
  • deoxyflexixanthin
  • deoxyflexixanthin/ keto-myxocoxanthin
  • lmpr01070161
CAS Number(s)
  • 26056-69-9
InChIKey GCDPDLHIDNBTJP-BOBWQXBNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O