(17α)-17-Hydroxy-17-Methylandrost-4-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H30O2
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 302.451 g·mol−1
Heat of Formation -519.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.71 ± 1.08 D
Volume 393.97 Å 3
Surface Area 311.41 Å 2
HOMO Energy -9.68 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
InChIKey GCKMFJBGXUYNAG-MPRNQXESSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O