(1'R,2S,4Ar,5'R,5Ar,7R,7Ar,7Br,8R,10S,11As,12As,12Bs,14As)-1,1,5',7A,8,12A-Hexamethyl-2-(β-D-Xylopyranosyloxy)Hexadecahydro-2H-Spiro[Cyclopropa[1',8A']Naphtho[2',1':4,5]Indeno[2,1-B]Pyran-10,2'-[3,6]Dioxabicyclo[3.1.0]Hexan]-7-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C37H56O10
IUPAC Name (1'r,2s,4ar,5'r,5ar,7r,7ar,7br,8r,10s,11as,12as,12bs,14as)-1,1,5',7a,8,12a-hexamethyl-2-(beta-d-xylopyranosyloxy)hexadecahydro-2h-spiro[cyclopropa[1',8a']naphtho[2',1':4,5]indeno[2,1-b]pyran-10,2'-[3,6]dioxabicyclo[3.1.0]hexan]-7-yl acetate
Molecular Mass 660.835 g·mol−1
Heat of Formation -1828.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.34 ± 1.08 D
Volume 796.33 Å 3
Surface Area 579.25 Å 2
HOMO Energy -9.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1'r,2s,4ar,5'r,5ar,7r,7ar,7br,8r,10s,11as,12as)-1,1,5',7a,8,12a-hexamethyl-2-{[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-yl]oxy}hexadecahydro-2h-spiro[cyclopropa[1',8a']naphtho[2',1':4,5]in
  • 26-deoxyactein
  • beta-d-xylopyranoside, (2s,4ar,5'r,5ar,7r,7ar,7br,10s,11as,12as)-7-(acetyloxy)hexadecahydro-1,1,5',7a,8,12a-hexamethylspiro[5h-cyclopropa[1',8'a]naphth[2',1':4,5]indeno[2,1-b]pyran-10(2h),2'-[3,6]diox
InChIKey GCMGJWLOGKSUGX-YTHVIDRLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O