β-Aminocinnamonitrile

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H8N2
IUPAC Name (z)-3-amino-3-phenyl-prop-2-enenitrile
Molecular Mass 144.173 g·mol−1
Heat of Formation 253.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.45 ± 1.08 D
Volume 187.2 Å 3
Surface Area 188.27 Å 2
HOMO Energy -9.15 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.50 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (z)-3-amino-3-phenyl-acrylonitrile
 • (z)-3-amino-3-phenyl-prop-2-enenitrile
 • (z)-3-amino-3-phenylprop-2-enenitrile
 • 2-propenenitrile, 3-amino-3-phenyl-
 • 3-amino-3-phenyl-2-propenenitrile
 • 3-amino-3-phenyl-acrylonitrile
 • 3-amino-3-phenyl-prop-2-enenitrile
 • 3-amino-3-phenylacrylonitrile
 • 3-amino-3-phenylprop-2-enenitrile
 • 3-aminocinnamonitrile
 • 3-phenyl-3-aminoacrylonitrile
 • ae-641/30106020
 • aminocinnamonitrile
 • beta-amino-beta-phenylacrylonitrile
 • cinnamonitrile, beta-amino-
CAS Number(s)
 • 1823-99-0
InChIKey GDJDODGBGRBEAN-TWGQIWQCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N