(3β)-N-Ethyl-N,N-Dimethylcona-4,6-Dienin-3-Aminium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H43N2+
IUPAC Name ethyl-dimethyl-[(1r,2s,5s,6s,9r,12s,13r,16s)-6,7,13-trimethyl-7-azapentacyclo[10.8.0.02,9.05,9.013,18]icosa-17,19-dien-16-yl]ammonium
Molecular Mass 383.633 g·mol−1
Heat of Formation 4654.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.85 ± 1.08 D
Volume 433.1 Å 3
Surface Area 382.82 Å 2
HOMO Energy -8.61 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.35 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey GGXDVUAOXCBCBN-HJZGYWQISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C N