β-Leucine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H13NO2
IUPAC Name (3s)-3-azaniumyl-4-methyl-pentanoate
Molecular Mass 131.173 g·mol−1
Heat of Formation -485.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.35 ± 1.08 D
Volume 176.45 Å 3
Surface Area 172.67 Å 2
HOMO Energy -9.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.91 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s)-3-ammonio-4-methyl-valerate
  • (3s)-3-ammonio-4-methylpentanoate
  • (3s)-3-azaniumyl-4-methyl-pentanoate
  • (3s)-3-azaniumyl-4-methylpentanoate
InChIKey GLUJNGJDHCTUJY-YFKPBYRVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N