3-(β-D-Ribofuranosyl)-2,3-Dihydro-7H-[1,2,3]Triazolo[4,5-D]Pyrimidin-7-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H11N5O5
IUPAC Name 3-[(2s,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]triazolo[4,5-d]pyrimidine-2,3,4,6-tetraium-7-one
Molecular Mass 269.214 g·mol−1
Heat of Formation -398.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.40 ± 1.08 D
Volume 275.64 Å 3
Surface Area 247.92 Å 2
HOMO Energy -9.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.02 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey GMJCBZSIVSGANQ-ICKFSKTQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N