(3β,23R,28R)-23,28-Cyclostigmast-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H48O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-2-[(1r,2s,3r)-2-isopropyl-3-methyl-cyclopropyl]-1-methyl-ethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 412.691 g·mol−1
Heat of Formation -445.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.71 ± 1.08 D
Volume 575.97 Å 3
Surface Area 440.78 Å 2
HOMO Energy -9.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-1-[(1r,2r,3s)-2-methyl-3-propan-2-yl-cyclopropyl]propan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-1-[(1r,2r,3s)-2-methyl-3-propan-2-ylcyclopropyl]propan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-2-[(1r,2s,3r)-2-isopropyl-3-methyl-cyclopropyl]-1-methyl-ethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-2-[(1r,2s,3r)-2-isopropyl-3-methylcyclopropyl]-1-methylethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 23-epidihydrocalysterol
  • pregn-5-en-3-ol, 20-methyl-21-(2-methyl-3-(1-methylethyl)cyclopropyl)-, (3beta,20r,21(1r,2r,3s))-
CAS Number(s)
  • 132438-14-3
InChIKey GOZWAAJAKSAXBZ-YNKWLIIASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O